اواپراتور (5)

پمپ بنزین خودرو (3)

ترمز خودرو (11)

تسمه خودرو (18)

روغن خودرو (9)

شمع خودرو (8)

فیلتر مصرفی خودرو (31)

کندانسور (14)

لنت ترمز (24)