اواپراتور (5)

پمپ بنزین خودرو (3)

ترمز خودرو (8)

تسمه خودرو (20)

روغن خودرو (7)

شمع خودرو (9)

فیلتر مصرفی خودرو (31)

کندانسور (14)

لنت ترمز (23)