اواپراتور (6)

پمپ بنزین خودرو (5)

ترمز خودرو (22)

تسمه خودرو (20)

روغن خودرو (9)

شمع خودرو (10)

فیلتر مصرفی خودرو (33)

کندانسور (15)

لنت ترمز (27)