اواپراتور (5)

پمپ بنزین خودرو (3)

ترمز خودرو (11)

تسمه خودرو (19)

روغن خودرو (7)

شمع خودرو (8)

فیلتر مصرفی خودرو (35)

کندانسور (20)

لنت ترمز (36)